top of page

Vládní restrikce opět zasáhnou především kulturu:

 

Od 22. 11. 2021 platí pro oblast kultury tato mimořádná opatření proti šíření covid-19

(schváleno Vládou ČR 18. 11. 2021)

 

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci (dále ON):

• doložit certifikát o provedeném očkování

• doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech

• povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech

 

RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:

a) u osob do 18 let

b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci

c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

 

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí

Z veřejného pojištění je možné uhradit měsíčně až 5 PCR testů

 

Podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté

• Při vstupu doložit ON

• Zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat

(s výjimkou dětí do 12 let, splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí)

• Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření

• Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m

 

Podmínky pro konání jiných veřejných nebo soukromých akcí

• Při vstupu doložit ON

• Na akci může být přítomno max 1 000 osob

• Zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let, podmínky pro vstup nebo nejsou schopni splnění podmínek na místě prokázat

 

Splnění podmínek se nevyžaduje:

a) u dětí do 12 let

b) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby

c) pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za určených podmínek, pokud jde o účast na svatbě,pohřbu do 30 osob)

• Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření

• Činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýš 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy min. 1,5 metru a dodržení podmínek pro vstup ON, organizátor pěveckého sboru si musí vést evidenci účastníků po dobu 30 dnů

 

Podmínky vstupu do muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků a kulturních objektů

• Dodržovat rozestupy 1,5 metrů, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy

• Zákaz účasti na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky a nedoloží ON

• U skupinových prohlídek v počtu nad 20 osob je nutné doložit ON – kontrolu provádí organizátor

 

Podmínky pro konání hudebních, tanečních akci, společenských klubů a diskoték

(volně přístupné akce bez předem zakoupených vstupenek pro pevně stanovený počet diváků po celou dobu konání akce)

• Při vstupu doložit ON, kontrolu provádí organizátor

• Všichni zákazníci jsou usazeni, mezi stoly nutno dodržet 1,5 m s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu

• U jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,

• Provozovatel nesmí do provozovny pustit více osob než je v prostorech provozovny míst k sezení

• Uvnitř i venku je nutné udržovat rozestupy 1,5 m včetně čekací zóny

• Zajistit u vstupu do vnitřních i vnějších prostor desinfekci na ruce, provozovatel zajistí desinfekci stolů, židlí po každém zákazníkovi

• Vzdálenost zákazníků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m

• Provozovatel zajistí pravidelnou cirkulaci vzduchu

• Provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách u vstupu do provozovny

 

SOUČÁSTÍ TĚCHTO OPATŘENÍ JE I VÝKLAD POVINNOSTI VRACENÍ VSTUPNÉHO:

 

„Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel měl vstupné vrátit a zároveň se může obrátit s žádostí o náhradu škody na Ministerstvo financí.

Náhradu škody vzniklou v souvislosti s nařízením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterou utrpěla fyzická nebo právnická osoba, tedy škodu vzniklou i v rámci omezení poskytování kulturních služeb, provozování koncertů, divadel atp., upravuje § 9 pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19), podle kterého se hradí škoda skutečná a škodu je nutno uplatnit v zákonem stanovené lhůtě 12 měsíců u Ministerstva financí.“

 

Citace Tiskového oddělení Ministerstva kultury paní Michaely Lagronové – vedoucí tiskového oddělení – tisková mluvčí

bottom of page